Family book of Maria Anna Giacobba Patrizi

Spouses