Bernardo Di Giamberardino, 1863

*13948095* 10-Atto di nascita di Di Giamberardino Bernardo (27/04/1863) *13948095* 11-Atto di nascita di Micocci Antonio Salvatore (28/04/1863)
Name
Bernardo /Di Giamberardino/